The Storyteller นิทานจักรวาล ลวิตร์

ISBN:

Published: July 2012

Paperback

304 pages


Description

The Storyteller นิทานจักรวาล  by  ลวิตร์

The Storyteller นิทานจักรวาล by ลวิตร์
July 2012 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, ZIP | 304 pages | ISBN: | 10.77 Mb

นิทานจักรวาลทีรอยเรียงเรืองราวจากหลายดวงดาว แทจริงแลว...มันคือเรืองเลาหรือเรืองจริงกันแนนานมาแลว... มนุษยผูครอบครองและอาศัยอยูบนดาวโลก ปรารถนาความยิงใหญ มุงหวังเอาชนะทุกสิง ฆาฟัน แยงชิงจนไมมีพืนทีเหลือพอใหอาศัย มนุษยจึงตัดสินใจออกนอกถินฐานเพืMoreนิทานจักรวาลที่ร้อยเรียงเรื่องราวจากหลายดวงดาว แท้จริงแล้ว...มันคือเรื่องเล่าหรือเรื่องจริงกันแน่นานมาแล้ว... มนุษย์ผู้ครอบครองและอาศัยอยู่บนดาวโลก ปรารถนาความยิ่งใหญ่ มุ่งหวังเอาชนะทุกสิ่ง ฆ่าฟัน แย่งชิงจนไม่มีพื้นที่เหลือพอให้อาศัย มนุษย์จึงตัดสินใจออกนอกถิ่นฐานเพื่อสำรวจและขยายอาณาเขต ผลลัพธ์ของการเดินทางครั้งนั้นทำให้มนุษย์ทดลองสร้างทารกพันธุ์ใหม่เพื่อให้สามารถอาศัยอยู่บนดาวต่างๆ ได้ จนในที่สุดก็ยึดครองได้ทั้งจักรวาลแต่มนุษย์ก็ยังไม่หยุดอยู่แค่นั้น ยังคงมีความคิดที่จะครองความเป็นใหญ่ ก่อให้เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ไหลย้อนกลับจากคนที่ถูกกดขี่ เพราะไม่อาจยอมรับชะตากรรมที่หยิบยื่นมาให้แบบอยุติธรรม และนี่เอง...

จุดกำเนิดแห่งนิทานจักรวาลEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "The Storyteller นิทานจักรวาล":


garyjordanphotographer.com

©2014-2015 | DMCA | Contact us