ผู้หญิงกลิ้งโลก 2 สฤณี อาชวานันทกุล

ISBN:

Published: January 2013

Paperback

170 pages


Description

ผู้หญิงกลิ้งโลก  2  by  สฤณี อาชวานันทกุล

ผู้หญิงกลิ้งโลก 2 by สฤณี อาชวานันทกุล
January 2013 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 170 pages | ISBN: | 10.29 Mb

เรืองราวของ 16 ผูหญิงธรรมดาธรรมดาทีกลิงโลกกลมๆ ไปขางหนาอยางสวยงาม ดวยการสรางสรรคผลงานทีแตกตาง แตละเรืองราวของพวกเธอไมเพียงแตจะสรางความแตกตาง สรางแรงบันดาลใจ หากแตยังอาจเปลียนชีวิตของใครบางคนไปเลยทีเดียว!Moreเรื่องราวของ 16 ผู้หญิงธรรมด๊าธรรมดาที่กลิ้งโลกกลมๆ ไปข้างหน้าอย่างสวยงาม ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่าง แต่ละเรื่องราวของพวกเธอไม่เพียงแต่จะสร้างความแตกต่าง สร้างแรงบันดาลใจ หากแต่ยังอาจเปลี่ยนชีวิตของใครบางคนไปเลยทีเดียว!Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ผู้หญิงกลิ้งโลก 2":


garyjordanphotographer.com

©2014-2015 | DMCA | Contact us